Skip to main content

Kiropraktorakutens integritetspolicy

På Kiropraktorakuten i Linköping AB (nedan kallad Kiropraktorakuten) är våra patienters förtroende vår största tillgång. Detta förtroende utgör grunden för vår verksamhet. Förtroendet bygger på respekt och skydd för patienternas personliga integritet.

Vi upprätthåller detta skydd genom att behandla den information som våra patienter anförtror oss på ett varsamt och ansvarsfullt sätt. I alla sammanhang där personuppgifter eller annan viktig information kan komma att behandlas av Kiropraktorakuten, eller av någon annan för Kiropraktorakutens räkning, vidtas därför alla rimliga och lämpliga åtgärder för att skydda patientuppgifter från obehörig åtkomst, vidarespridning, ändring och förstörelse.

Med denna policy vill vi informera dig närmare om hur vi på olika sätt tillvaratar ditt berättigade intresse av integritetsskydd. Här får du veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter, hur vi hanterar och skyddar den elektroniska kommunikationen på vår webbplats samt hur du kan gå till väga om du vill framföra synpunkter eller klagomål till oss.

Så här hanterar vi dina personuppgifter

För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi värnar om din integritet och samlar inte in fler uppgifter än vi behöver. Vi säljer aldrig uppgifterna vidare till tredje part.

Det är viktigt att du läser och förstår vår integritetspolicy innan du bokar tid eller använder våra tjänster. Har du några frågor om vår integritetsspolicy kan du alltid kontakta oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Genom att beställa eller använda Kiropraktorakutens tjänster accepterar du vår integritetsspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Kiropraktorakuten använder elektroniska kommunikationskanaler för att kommunicera och skicka information till dig.

Här förklarar vi hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Vi beskriver också vilka rättigheter du har

Insamling och användning av data

Vilken information samlar vi in?

Denna integritetspolicy täcker all data som vi samlar in, till exempel från webbplatser, kontakt per telefon, bokningar av tider via hemsidan och mejl. Vi kan komma att kombinera personuppgifter som samlats in på ett sätt (t.ex. en webbplats) med personuppgifter som har samlats in på ett annat sätt (t.ex. via telefon).

Information som du ger till oss
Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv och ditt företag på ett antal olika sätt, såsom när du beställer våra tjänster eller kontaktar oss på vår hemsida, när du kontaktar oss per e-post, brev eller telefon, när du bokar tid via telefon eller internet, när du anmäler att du vill få nyhetsbrev eller interagerar på våra sociala medier. Denna information kan vara:

  • Person- och kontaktinformation– namn, personnummer, adressinformation, e-postadress, mobiltelefonnummer, din yrkesroll, din arbetsplats.
  • Betalningsinformation – fakturaadress, referensperson, annan faktureringsinformation.

Information vi samlar in om dig
När du kommer i kontakt med oss kan vi samla in information om (observera att vi inte alltid nödvändigtvis samlar in all nedannämnd data):

  • Person- och kontaktinformation– namn, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, din yrkesroll, din arbetsplats.
  • Historisk information– tidigare behandlingar, tidigare sjukdomshistoria.
  • Enhetsinformation– t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, geografisk information, operativsystem, plattform och skärmupplösning
    (via statistikverktyg och nyhetsbrevssystem).

Informationen du ger oss är nödvändig antingen för att ingå ett avtalsförhållande med oss, eller för andra syften. Det kan till exempel var för att vi ska kunna förbättra vår information och tjänster till dig eller utföra vårt uppdrag och våra åtaganden gentemot dig som patient. Personnummer behandlas bara i undantagsfall för särskilda tjänster som kräver legitimerad identitet. Det kan t.ex röra sig om kommunikation med andra vårdenheter och försäkringsbolag. Läs även mer om hur vi använder cookies i vår cookiepolicy.

Vad gör vi med informationen?

Tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster
All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster till våra patienter. Här kan du se vilka uppgifter vi behandlar, i vilka situationer och vilken rättslig grund vi stödjer vår användning på. Uppgifter markerade med * betyder att uppgifterna är frivilliga och att vi bara samlar in dem om du har valt att lämna dem till oss i löptext eller i telefon.

När du bokar tid eller kommer till oss på undersökning/behandling

Kategori av uppgifter Personuppgifter
Företagsuppgifter (i de fall arbetsgivare/företag står för kostnaden) Företag/Organisation
Organisationsnummer

Adressuppgifter

Faktureringsinformation

Kontaktuppgifter Namn

Personnummer

Adress

E-post

Telefonnummer

Patientinformation Anamnes (sjukdomshistoria), undersökningsfynd
behandlingsnoteringar.

Rättslig grund: Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig. Samtycke.

 

När du kontaktar oss via webbformulär

Kategori av uppgifter Personuppgifter
Kontaktuppgifter Namn

E-post

Telefonnummer

*Företagsuppgifter *Företag/Organisation
Ärendeinformation Meddelande

Rättslig grund: Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och Samtycke

 

När du kontaktar oss via e-post och telefon

Kategori av uppgifter Personuppgifter
Kontaktuppgifter

 

Namn

E-post

Telefonnummer

*Företagsuppgifter *Företag/Organisation
Ärendeuppgifter Meddelande

Rättslig grund: Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och Berättigat intresse

 

När du får information eller erbjudanden från oss via nyhetsbrev

Kategori av uppgifter Personuppgifter
Kontaktuppgifter Namn

E-post

Rättslig grund: Samtycke

 

När du deltar i våra kvalitetsuppföljningar och kundnöjdhetsundersökning

Kategori av uppgifter Personuppgifter
Kontaktuppgifter Namn
Företagsuppgifter Företag/Organisation
Ärendeinformation Svar och omdömen
*Svar på frågor i löptext

Rättslig grund: Berättigat intresse och Samtycke

 

Kommer vi dela vidare din information?

Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje part.. Ibland delar vi dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för att kunna utföra våra åtaganden gentemot dig. Vi följer legala, tekniska och organisatoriska krav för att din information ska hanteras säkert.

Om Kiropraktorakuten eller en väsentlig del av Kiropraktorakutens tillgångar förvärvas av en tredje part, kan personuppgifter om Kiropraktorakutens patienter komma att delas vidare till den tredje parten, för att uppdraget ska kunna drivas vidare.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Patientuppgifter (din patientjournal)

Din patientjournal lagras krypterad på en server (Amazon Web Services) i London, Ireland eller Paris. Tjänsten uppfyller högt ställda krav vad gäller säkerhet, tillgänglighet och back-up.

Allmäna uppgifter

Vi strävar efter att alltid lagra dina personuppgifter inom EU/EES. Dock kan dem i vissa situationer behandlas utanför EU/EES av en tredje part, till exempel en teknikleverantör eller underleverantör. Vi kommer alltid att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att din information ska hanteras i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket informationen samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav. Patientjournaler i digtal form sparas enligt gällande regler för obestämd tid.

Dina rättigheter

Du som registrerad hos oss har flera rättigheter som du bör känna till.

Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per år, begära ett registerutdrag.

Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade.

Du har rätten att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på berättigat intresse. Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl eller att berättigat intresse är felaktig har du rätt att invända mot behandlingen.

Du har också rätt att dra in ett samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen och invända mot direktmarknadsföring.

Ändring av integrietspolicyn

Vi kan komma att uppdatera denna integritetspolicy. Vi kommer meddela ändring på www.kiropraktorakuten.com och även upplysa om ändringarna vi gjort i integritetspolicyn. Du kan alltid kontakta oss om du vill ha tillgång till tidigare versioner.

Kontakta oss

Vi har en utsedd ansvarig person för dataskyddsfrågor. Vid frågor kring integritets- och dataskydd, vänligen kontakta oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..
Personuppgiftsansvarig är Kiropraktorakuten i Linköping AB med organisationsnummer: 556717-5749
Adress: Hospitalstorget 2A, 582 27 Linköping, Tel: 013-104300

Kiropraktorakutens integritetspolicy uppdaterades senast 2023-01-01